Yuri G. Yakushenkov

Affiliation: Moscow State University of Geodesy and Cartography

Position: Head of department

Scientific degree: D.Sc.

Academic rank: Professor

Research Interests: opto-electronic devices, theory and design of high-precision opto-electronic devices

Publications: 

Citations: 5h-index (Elibrary)

Articles: 

Yakushenkov Yu.G. INFRAKRASNYiE OPTIKO-ELEKTRONNYiE SISTEMYi 3-GO POKOLENIYa: PERSPEKTIVYi RAZVITIYa. Izvestiya vyisshih uchebnyih zavedeniy. Fizika. 2013. T. 56. Issue 8-3. Pages 266-269

Yakushenkov Yu.G. ALGORITMYi RABOTYi OPTIKO-ELEKTRONNOY SISTEMYiV REZhIME OBNARUZhENIYa I SLEZhENIYa ZA PODVIZhNYiMI OBЪEKTAMI. Izvestiya vyisshih uchebnyih zavedeniy. Geodeziya i aerofotos'emka. 2013. Issue  3. Pages  106-111

Tarasov V.V., Yakushenkov Yu.G. SOVREMENNOE SOSTOYaNIE I PERSPEKTIVYi RAZVITIYa ZARUBEZhNYiH TEPLOVIZIONNYiH SISTEM. Nauchno-tehnicheskiy vestnik informatsionnyih tehnologiy, mehaniki i optiki. 2013. Issue 3. Pages  1-13

Copyright 2001-2018 ©
Scientific and Technical Journal
of Information Technologies, Mechanics and Optics.
All rights reserved.

Яндекс.Метрика