LOGIC WITH EXCEPTION ON THE ALGEBRA OF FOURIER-DUAL OPERATIONS: NEURAL NET MECHANISM OF COGNITIVE DISSONANCE REDUCING

A. V. Pavlov


Read the full article  ';

Abstract

A mechanism of cognitive dissonance reducing is demonstrated with approach for non-monotonic fuzzy-valued logics by Fourier-holography technique implementation developing. Cognitive dissonance occurs under perceiving of new information that contradicts to the existing subjective pattern of the outside world, represented by double Fourier-transform cascade with a hologram – neural layers interconnections matrix of inner information representation and logical conclusion. The hologram implements monotonic logic according to “General Modus Ponens” rule. New information is represented by a hologram of exclusion that implements interconnections of logical conclusion and exclusion for neural layers. The latter are linked by Fourier transform that determines duality of the algebra forming operations of conjunction and disjunction. Hologram of exclusion forms conclusion that is dual to the “General Modus Ponens” conclusion. It is shown, that trained for the main rule and exclusion system can be represented by two-layered neural network with separate interconnection matrixes for direct and inverse iterations. The network energy function is involved determining the cyclic dynamics character; dissipative factor causing convergence type of the dynamics is analyzed. Both “General Modus Ponens” and exclusion holograms recording conditions on the dynamics and convergence of the system are demonstrated. The system converges to a stable status, in which logical conclusion doesn’t depend on the inner information. Such kind of dynamics, leading to tolerance forming, is typical for ordinary kind of thinking, aimed at inner pattern of outside world stability. For scientific kind of thinking, aimed at adequacy of the inner pattern of the world, a mechanism is needed to stop the net relaxation; the mechanism has to be external relative to the model of logic. Computer simulation results for the learning conditions adequate to real holograms recording are presented.


Keywords: information technologies, cognitive systems, cognitive dissonance, holography, neural networks, dissipative factor

References

1. Kuznetsov O.P. Kognitivnaya semantika i iskusstvennyi intellect [Cognitive semantics and artificial intelligence]. Iskusstvennyi intellekt i prinyatie reshenii, 2012, no. 4, pp. 32–42.
2. Corsini R., Auerbach A. Concise Encyclopedia оf Psychology. 2nd ed. John Wiley & Sons, Inc, 1996 (Russ. ed.: Psikhologicheskaya entsiklopediya. Eds R. Korsini, A. Auerbakh. 2nd ed. St. Petersburg, Piter Publ., 2006, 1096 p.)
3. Khekkhauzen X. (Heckhausen H.). Motivatsiya i deyatel'nost' [Motivation and activities]. Translation from German. 2nd ed. St. Petersburg, Piter Publ.; Moscow, Smysl Publ., 2003, 860 p.
4. Kuznetsov O.P. Bystrye protsessy mozga i obrabotka obrazov [Quick brain processes and processing images]. Novosti iskusstvennogo intellekta,1998, no. 2. Available at: http://raai.org/library/ainews/1998/2/DISTR.ZIP (accessed 05.12.2013).
5. Vagin V.N., Golovina E.Yu., Zagoryanskaya A.A., Fomina M.V. Dostovernyi i pravdopodobnyi vyvod v intellektual'nykh sistemakh [Trustworthy and believable conclusion in intelligent systems]. 2nd ed. Moscow,    FIZMATLIT Publ., 2008, 712 p.
6. Reiter R. A logic for default reasoning. Artificial Intelligence, 1980, vol. 13, no. 1–2, pp. 81–132.
7. Kuznetsov O.P. Neklassicheskie paradigmy v iskusstvennom intellekte [Non-classical paradigm in artificial intelligence]. Izvestiya Rossiiskoi akademii nauk. Ser. Teoriya i sistemy upravleniya – Journal of Computer and Systems Sciences International, 1995, no. 5, pp. 3–23.
8. Pribram K. Nelokal'nost' i lokalizatsiya: golograficheskaya gipoteza o funktsionirovanii mozga v protsesse vospriyatiya i pamyati [Nonlocality and localization: holographic hypothesis about the functioning of the brain in the process of perception and memory]. Sinergetika i psikhologiya. Vypusk 1. Metodologicheskie voprosy [Synergetics and Psychology. Issue 1. Methodological issues]. Moscow, Soyuz Publ., 1997, pp. 156–183.
9. Kuznetsov O.P., Markovskii A.V., Shipilina L.B. Golograficheskie mekhanizmy obrabotki obraznoi informatsii [Holographic mechanisms image-information processing]. Moscow, V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences Publ., 2007, 82 p.
10. Pavlov A.V. Mathematical Models of Optical Methods in Data Processing. Journal of Computer and Systems Sciences International, 2000, vol. 39, no.3, p. 441-447.
11. Pavlov A.V. On algebraic foundations of Fourier holography. Optics and Spectroscopy, 2001, vol. 90,  no. 3, pp. 452-457. doi: 10.1134/1.1358459
12. Alekseev A.M., Konstantinov A.M., Pavlov A.V. Using Fourier holography to model the principle of imagery of thought. Journal of Optical Technology, 2006, vol. 73, no. 9, pp. 640-645. doi:10.1364/JOT.73.000640
13. Pavlov A.V. Ob algebraicheskikh osnovaniyakh golograficheskoi paradigmy v iskusstvennom intellekte: algebra Fur'e-dual'nykh operatorov [On algebraic foundations holographic paradigm in artificial intelligence: Fourier algebra dual operators]. Sbornik nauchnykh trudov V Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii “Integrirovannye modeli i myagkie vychisleniya v iskusstvennom intellekte” [Proc. of the V International scientific-practical conference "Integrated models and soft computing in artificial intelligence"]. Moscow, FIZMATLIT Publ., 2009, vol. 1, pp. 140–148. (In Russ.)
14. Pavlov A.V. Algebra Fur'e-dual'nykh operatsii: logika s isklyucheniem [Algebra of  Fourier-dual Operators: Logic with Exception]. Iskusstvennyi intellekt i prinyatie reshenii, 2012, no. 3, pp. 26–38.
15. Pavlov A.V. Logika s isklyucheniem na algebre Fur'e-dual'nykh operatsii: fenomen somnenii i kolebanii [Logic with the exception on the algebra of Fourier-dual operations: the phenomenon of doubt or hesitation]. Sbornik nauchnykh trudov VII Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii “Integrirovannye modeli i myagkie vychisleniya v iskusstvennom intellekte” [Proc. of the VII International Scientific-Practical Conference "Integrated models and soft computing in artificial intelligence"]. Moscow, FIZMATLIT Publ., 2013, vol. 3, pp. 1035–1045. (In Russ.)
16. Zadeh L.A. The Concept of a Linguistic Variable and its Application to Approximate Reasoning. Pt 1–3.  Information Sciences, 1975, vol. 8, pp.199–249, 301–357; Information Sciences, 1976, vol. 9, pp. 43–80 (Russ. ed.: Zade L. Ponyatie lingvisticheskoi peremennoi i ego primenenie k prinyatiyu priblizhennykh reshenii. Ser. Matematika. Novoe v zarubezhnoi nauke. Moscow, Mir Publ., 1976, vol. 3, 167 p.)
17. Borisyuk G.N., Borisyuk R.M., Kazanovich Ya.B., Ivanitskii G.R. Models of neural dynamics in brain information processing — the developments of ’the decade’. Physics-Uspekhi, 2002, vol. 45, no. 10, 1073–1095. doi: 10.1070/PU2002v045n10ABEH001143
18. Tushkanov N.B., Tushkanova O.N. K postroeniyu mul'tisensornykh sistem: printsipy raboty neokorteksa golovnogo mozga pri raspoznavanii ob"ektov vneshnego mira [Construction of multisensor systems: principles of operation of the neocortex of the brain in recognizing objects of the external world]. Trudy kongressa po intellektual'nym sistemam i informatsionnym tekhnologiyam (IS-IT’12) [Proc. of the Congress on Intelligent Systems and Information Technology (IS-IT'12)]. Moscow, FIZMATLIT Publ., 2012, vol. 2, pp. 373–378. (In Russ.)
19. Obshchaya psikhologiya [General Psychology]. Ed. A.V. Petrovskii. Moscow, Per Se Pabl., 2005, 251 p.
20. Magnitskii N.A. Raspoznavanie obrazov raspredelennymi dinamicheskimi sistemami [Pattern Recognition distributed dynamic systems]. Doklady akademii nauk, 1994, vol. 338, no. 3, pp. 320–321.
21. Shubnikov E.I. Otnoshenie signal/pomekha pri korrelyatsionnom sravnenii izobrazhenii [Signal/interference ratio when correlated image comparison]. Optika i spektroskopiya – Optics and Spectroscopy, 1987, vol. 62,    no. 2, pp. 450–456.
22. Kuleshov A.M., Shubnikov E.I., Smaeva S.A. Ob optimal'nosti golograficheskogo soglasovannogo fil'tra [About the optimality of the holographic matched filter]. Optika i spektroskopiya – Optics and Spectroscopy, 1986, vol. 60, no. 6, pp. 1273–1276.
23. Aleksandrina S.A., Kuleshov A.M. Vliyanie rezhektsii nizkikh prostranstvennykh chastot spektra na parametry signala v golograficheskom korrelyatore [The impact of a rejection of low spatial frequencies spectrum on the parameters of the signal in the holographic correlator]. Optika i spektroskopiya – Optics and Spectroscopy, 1990, vol. 68, no. 3, pp. 652–655.
24. Kuleshov A.M., Shubnikov E.I. Vliyanie nelineinosti sredy i prostranstvennykh ogranichenii fil'tra na parametry signala v golograficheskom korrelyatore [Influence of nonlinearity of environment and spatial filter restrictions on the parameters of the signal in the holographic correlator]. Optika i spektroskopiya – Optics and Spectroscopy, 1986, vol. 60, no. 3, pp. 606–609.Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
Copyright 2001-2023 ©
Scientific and Technical Journal
of Information Technologies, Mechanics and Optics.
All rights reserved.

Яндекс.Метрика