Balya Vera K

Work place: Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics
Post: postgraduate
E-mail: Vera_Balya@mail.ru
Balya V. K., Denisyuk I. Y., Barausova E. V. HOMOGENIZERS OF LASER RADIATION FABRICATED BY LASER GRAVING OF POLYMER FILMS
The article was published in issue 1, volume 13, 2013
Balya V. K., Bulgakova V., Denisyuk I. Y. MICROLENS ARRAYS WITH “FLOATING” IMAGE EFFECT
The article was published in issue 4, volume 13, 2013
Volkova K. V., Trotsenko I. V., Uspenskaya M. V., Balya V. K., Sivtsov E. V., Belukhichev E. V. STUDY OF PLASMOCHEMICAL PROCESSING EFFECT ON THE PROPERTIES OF POLYMER FILMS BASED ON POLYVINYLCHLORIDE
The article was published in issue 5, volume 17, 2017
Copyright 2001-2024 ©
Scientific and Technical Journal
of Information Technologies, Mechanics and Optics.
All rights reserved.

Яндекс.Метрика